ΟΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


"ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "NEWSPHONE HELLAS S.A" η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λ. Θησέως 280) διοργανώνει και προωθεί υπηρεσία διαγωνισμού με την ονομασία "Δημοπρασία Χαμηλότερης Μοναδικής Προσφοράς SMS", η οποία διεξάγεται μέσω αποστολής μηνύματος από κινητό τηλέφωνο σε συγκεκριμένο τετραψήφιο κωδικό αριθμό 4532 και σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο με τη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου, και τη συναίνεση του υπόχρεου για την πληρωμή του λογαριασμού ή του κατόχου προπληρωμένης κάρτας.

Στον διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Newsphone Hellas S.A, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α' και Β' βαθμού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ' ολοκλήρου αποδοχή των όρων του.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, TΙΜ, VODAFONE, και Q TELECOM που έχουν κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων.

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 5/12/2006 έως και 16/1/2007.

Το κόστος κάθε γραπτού μηνύματος ανέρχεται σε 1,19€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα έπαθλα που προσφέρει ο διαγωνισμός είναι ένα LAPTOP ΝΒ TOSHIBA SATELLITE L30, μία TV SONY BRAVIA TFT LCD 32'', μία ΕΠΙΤΑΓΗ 500€ και ένα PLAYSTATION PS2 LEMMINGS DUAL SHOCK2.

Oι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται μέσω sms για τον τρόπο συμμετοχής, τα έπαθλα, το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο της προσφοράς που μπορεί να στείλει κάθε συμμετέχων, τον αριθμό των προσφορών που μπορεί να στείλει κάθε συμμετέχων για το έπαθλο που διεκδικεί, καθώς και κάθε άλλη σχετική ή χρήσιμη πληροφορία για το διαγωνισμό..

Ο συμμετέχων επιλέγει το έπαθλο που θέλει να διεκδικήσει και σε περίπτωση κάποιου λάθους εκ μέρους του ενημερώνεται με sms για τον σωστό τρόπο συμμετοχής του στην υπηρεσία.

Οι συμμετέχοντες στέλνουν την τιμή που θεωρούν ως την χαμηλότερη μοναδική προσφορά για το έπαθλο.

Αποστέλλεται ένα μήνυμα στους συμμετέχοντες όπου τους δηλώνεται αναλόγως με την περίπτωση ότι:

Α) η προσφορά τους είναι η χαμηλότερη μοναδική και θα ειδοποιηθούν εάν αυτό αλλάξει.
Β) η προσφορά τους δεν είναι ούτε μοναδική ούτε χαμηλότερη.
Γ) η προσφορά τους είναι μοναδική αλλά όχι η χαμηλότερη.
Δ) η προσφορά τους δεν είναι μοναδική αλλά είναι η χαμηλότερη.

Η Newsphone Hellas S.A. για όλο το χρονικό διάστημα διοργάνωσης και διεξαγωγής της ανωτέρω υπηρεσίας, θα διατηρεί τα μηνύματα που στέλνονται από τους συμμετέχοντες, την ώρα αποστολής τους και την ημερομηνία αποστολής αυτών καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου από τον οποίο εστάλησαν, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διενέργειας του παιχνιδιού και της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και νικητές.

Νικητής ανακηρύσσεται ο συμμετέχων που έχει δώσει τη χαμηλότερη μοναδική προσφορά για κάθε κατηγορία επάθλου.

Επί παραδείγματι, για τη διεκδίκηση του επάθλου του φορητού υπολογιστή (laptop) από τους παρακάτω 5 συμμετέχοντες, στη λήξη του διαγωνισμού, νικητής αναδεικνύεται ο συμμετέχων υπ'αριθμό 3.

Συμμετέχοντες

Τιμή προσφοράς (σε ευρώ)

Αριθμός προσφορών

1

0,02€

12

2

0,08€

4

3

1,02€

1

4

2,01€

1

5

2,18€

5Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να στείλει περισσότερες από 100 προσφορές ανά είδος επάθλου.

Ο συμμετέχων δεν έχει το δικαίωμα να στείλει προσφορά χαμηλότερη των 0,01€.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στείλει την ίδια προσφορά δύο φορές η προσφορά του υπολογίζεται σαν να έχει σταλεί μόνο μία φορά. Δηλαδή, ακυρώνεται η δεύτερη ίδια προσφορά του συμμετέχοντος και αυτός ενημερώνεται από την υπηρεσία μέσω sms.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε διεκδίκηση ενός εκ των επάθλων, δεν υπάρξει κανένας συμμετέχοντας σε αυτήν που να έχει κάνει την χαμηλότερη μοναδική προσφορά, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων για την ανάδειξη του νικητή του επάθλου.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης λάβει μέρος στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου ο οποίος δεν ανήκει στον ίδιο αλλά ανήκει σε άλλον χρήστη, η Newsphone Hellas S.A δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να αποζημιώσει τον χρήστη που θα διαμαρτυρηθεί για χρήση του τηλεφωνικού του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου εν αγνοία του.

Οι νικητές ειδοποιούνται από τη Newsphone Hellas S.A, τουλάχιστον 15 μέρες μετά την λήξη της κάθε υπηρεσίας, ώστε να γίνει πιστοποίηση των στοιχείων τους για να παραλάβουν το έπαθλο.

Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους νικητές ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση σε αυτούς της επιτυχίας τους. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
Σε περίπτωση άρνησης του επιτυχόντος συμμετέχοντος να παραλάβει το δώρο ή μη συνδρομής των όρων ανάδειξης του συμμετέχοντος επιτυχόντος, ή αποποιησης του έπαθλου, ή αν για οποιοδήποτε λόγο δενδιεκδικήσει και δεν παραλάβει το έπαθλο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίηση ότι κέρδισε, τότε η Newsphone Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Ο νικητής θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να διαμένει στην Ελλάδα.
Ρητά αναφέρεται ότι το έπαθλο αποτελεί προσφορά της Newsphone Hellas S.A και θα προέλθει είτε από περιουσία της ίδιας είτε από χορηγό.
Ρητά διευκρινίζεται ότι από το έπαθλο που δίνεται στον νικητή, η Newsphone Hellas S.A επιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωμα να αφαιρεί τυχόν νόμιμους φόρους ή άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Η Newsphone Hellas S.A διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τον νικητή που θα κερδίσει το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο, αναφέροντας όνομα, διεύθυνση και να προβάλλει φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο, καθώς και να χρησιμοποιήσει κάθε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες, με προβολή των στοιχείων του χρήστη σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Η Newsphone Hellas S.A δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του συμμετέχοντα στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
Η Newsphone Hellas S.A επιπλέον δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο συμμετέχων για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας όπως του υποδεικνύεται από τις οδηγίες που λαμβάνει δωρεάν μέσω sms.
Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών, Κυριακή Ανωμερίτη. 
Η Newsphone Hellas S.A διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εν όλο ή εν μέρει τον διαγωνισμό, ή να μεταβάλει οποιοδήποτε όρο καθώς και τους όρους συμμετοχής, ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.
Η Newsphone Hellas S.A θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Newsphone Hellas S.A τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.
Οι όροι συμμετοχής καθώς και η προώθηση και διεξαγωγή της ανωτέρω υπηρεσίας διέπονται από τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια κάθε βαθμού δικαιοδοσίας των Αθηνών.